Veľké dáta
2.3K views | +0 today
Follow
Veľké dáta
O veľkých dátach
Curated by Christin
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scoop.it!

Vliv finančních ředitelů na podnikové IT stále roste

Vliv finančních ředitelů na podnikové IT stále roste | Veľké dáta | Scoop.it

Hlavní IT prioritiu jsou z pohledu CFO business intelligence a analytické nástroje. Finanční ředitelé také zvažují využití cloudových a hlavně mobilních řešení. Vyplývá to z letošního ročníku průzkumu CFO Technology Study, který provádí analytická společnost Gartnera Financial Executives Research Foundation.

Tomáš Kuzár's insight:

Business Intelligence je prioritou už mnoho rokov a stále je tam mnoho práce. Myslite, že platí "viac dát, viac rozumu"?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Porovnanie dodávateľov platforiem Business Intelligence

Porovnanie dodávateľov platforiem Business Intelligence | Veľké dáta | Scoop.it
Porovnanie dodávateľov platforiem Business Intelligence. V našom prehľade uvádzame produkty dodávateľov platforiem BI, ktoré sú zaradené do kvadrantu lídrov podľa analytickej spoločnosti Gartner.
Tomáš Kuzár's insight:

Veľmi zbežné spomenutie veľkých dodávateľov BI softvéru ako IBM, Microsoft, Oracle, atd. Verím, že sa autor časom pozrie aj na Open Source a Cloud riešenia.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako podporiť predaj v digitálnej ére?

Ako podporiť predaj v digitálnej ére? | Veľké dáta | Scoop.it

Objem dát vo firmách narastie medziročne o 40 až 50%, no spoločnosti z nich dokážu už teraz využívať iba štvrtinu. Do roku 2020 však podľa odhadov dosiahne objem dát nepredstaviteľných 35 zetabajtov! Ako z dát vyťažiť čo najviac a ako pomocou dát zvýšiť predaj? Odpoveďou sú technológie pre veľký objem dát. Bežným problémom bývajú marketingové kampane: Podľa prieskumov reaguje na direct marketingové kampane bánk len 2 – 5% zákazníkov. Nezáleží na tom, ktorý CRM nástroj firma používa – výsledky sú rovnaké. Špeciálny nástroj Big Data - Event-driven marketing, však dokáže zvýšiť odozvu až 10-násobne! Vďaka nemu viete, kedy je správny čas kontaktovať zákazníka a akú službu skutočne potrebuje. 

Tomáš Kuzár's insight:

Podľa autorov výsledok nasadenia Big Data bol nasledovný: "Klienti jednoducho nechcú byť obťažovaní, chcú dostať službu na mieru a len vtedy, keď ju skutočne potrebujú. To je presne práca pre nástroje EDM. Prieskumy totiž ukazujú, že ak firma zareaguje na udalosť do 24 hod, priemerná spätná väzba je 70%, no toto číslo postupne klesá – do 48 hod je to okolo 25% a po 72 hodinách menej ako 10%." Otázka je už len, koľko to celé stálo.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Máš BigData? Uka! - Padákův deníček

Máš BigData? Uka! - Padákův deníček | Veľké dáta | Scoop.it

Protože je to dobrej business! Firmy obecně chtějí slyšet, že mají BigData a že řeší BigData problém. Dělá jim to dobře. Kdo nemá "BigData" je out! Tohle je zacyklený kolečko ze kterýho není cesta ven. Někdo si musí nejdřív rozbít pusu... Jelikož se za investice do BigData nevyhazuje, bude to muset přijít odjinud. 

Tomáš Kuzár's insight:

Podarený článok, ktorý odkrýva Big Data bublinu. Nevyhnutne musí prísť niekoľko zlyhaní Big Data projektov a potom sa vrátime naspäť k dátam a budeme používať technológie, ktoré práve treba: či už Excel, reporty na webe, self service a niekedy azda aj mapReduce algoritmy.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

IBM umožňuje firmám profitovať z Big Data

IBM umožňuje firmám profitovať z Big Data | Veľké dáta | Scoop.it

Spoločnosť IBM (NYSE:IBM) uviedla na trh nové technológie, ktoré pomôžu podnikom vysporiadať sa s rastúcim objemom dát jednoduchšou, rýchlejšou a ekonomickejšou analýzou na úrovni Big Data. Výsledkom inovácií venujúcich pozornosť rastúcemu objemu dát je až 25 krát rýchlejší reporting a analýzy. „BLU Acceleration“ v sebe kombinuje viacero nástrojov pre zlepšenie analytiky a zjednodušenie správy dát. Spoločnosť IBM tiež predstavila nový IBM PureData systém pre Hadoop, ktorý je navrhnutý tak, aby mohol byť ľahšie a rýchlejšie nasadený v podnikovom prostredí. 

Tomáš Kuzár's insight:

IBM sa viditeľne snaží presadiť v Big Data segmente.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

HP umožňuje rýchlejšie zhodnotiť veľké objemy dát - Živé.sk

HP umožňuje rýchlejšie zhodnotiť veľké objemy dát - Živé.sk | Veľké dáta | Scoop.it

Divízia HP Enterprise Services predstavila novú službu pre správu a analýzu informácií IM&A (information management and analytics). Organizácie môžu vďaka tejto službe rýchlejšie zvýšiť hodnotu ich veľkoobjemových dát (Big Data) a zaistiť si podporu pri získavaní nových zdrojov príjmov, zvyšovaní efektivity, minimalizácii rizík a znižovaní nákladov. Hoci si vedúci pracovníci a riaditelia firiem uvedomujú dôležitosť IT riešení, ktoré si poradia s rôznorodosťou, rýchlosťou a obrovským objemom informácií, mnoho z nich považuje tuto problematiku a súvisiace témy v rámci ich organizácie za neriešiteľné. Podľa celosvetového prieskumu, vykonaného na zákazku pre spoločnosť HP,(1) viac ako polovica opýtaných manažérov uviedla, že ich spoločnosť nedisponuje vhodným riešením na vyťaženie informácií a analýzu veľkých objemov dát. Prezradili tiež, že im chýbajú potrebné znalosti a koherentná stratégia, ktorá by zjednotila všetky komponenty a prepojila nové i pôvodné dátové štruktúry. Vďaka pokročilej analýze dát firmy môžu prijímať najvhodnejšie opatrenia, vedúce k vyššej úspešnosti a transformácii ich podnikateľských aktivít.

Tomáš Kuzár's insight:

Nedavno ohlasila spo­loč­nosť EMC® dnes no­vú dis­tri­bú­ciu plat­for­my Apa­che Ha­doop: Pi­vo­tal HD. Veľkí softvéroví vendori sa pretekajú v publikovaní tlačových správ. Zrejme by stálo zato krátko spísať, kto ponúka čo s cieľom zorientovať.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Môžeme vďaka smartfónom ušetriť na elektrine? - ITnews.sk

Môžeme vďaka smartfónom ušetriť na elektrine? - ITnews.sk | Veľké dáta | Scoop.it

Smart Grid pred­sta­vu­je ďal­šiu ge­ne­rá­ciu to­ho, ako bu­de elek­tri­na dis­tri­buo­va­ná, a sú­čas­ťou tej­to in­te­li­gen­tnej sie­te sú aj smar­tfó­ny. Tie nám v bu­dúc­nos­ti po­mô­žu zní­žiť spot­re­bu ener­gie. Prík­lad z praxe: V ro­ku 2011 bo­la v Texase z dô­vo­du veľ­ké­ho tep­la znač­ne zvý­še­ná spot­re­ba ener­gie. Veľ­ké množ­stvo do­mov pou­ží­va­lo kli­ma­ti­zá­ciu, a to až do ta­kej mie­ry, že elek­trár­ne tak­mer nez­vlád­li pok­ryť do­pyt. Naš­ťas­tie niek­to­ré z do­mác­nos­tí si do­ká­za­li po­lo­vi­cu spot­re­bo­va­nej ener­gie vy­ge­ne­ro­vať po­mo­cou so­lár­nych pa­ne­lov. Ta­ké­to in­for­má­cie sú z hľa­dis­ka dis­tri­bú­cie ener­gie veľ­mi dô­le­ži­té a po­má­ha­jú vy­tvá­rať Smart Grid.

Tomáš Kuzár's insight:

Konceptu Smart Grid sa venuje viacero firiem, hlavne v USA. A tiez verim, že už čokoro bude na Slovensku zavedený prvý smartgrid. Viac info

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nové servery Oracle SPARC s najrýchlejším mikroprocesorom na svete

Nové servery Oracle SPARC s najrýchlejším mikroprocesorom na svete | Veľké dáta | Scoop.it

Podniky v súčasnosti potrebujú vysoký výkon okrem iného kvôli trendu nazývanému big data. Aby si zachovali konkurencieschopnosť, potrebujú dnes analyzovať veľké objemy dát a vyťažiť maximum napr. z informácií v sociálnych sieťach.

Tomáš Kuzár's insight:

Na Big Data sa pozerá často z pohľadu softvéru a veľkého počtu priemerných počítačov. Postupne sa však dostáva do povedomia Big Data hardvér, ktorý priamo v čipoch podporuje masívne spracovanie dát.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Big Data: Revolúcia...

Big Data: Revolúcia... | Veľké dáta | Scoop.it

Big Data nie sú o ich absolútnej veľkosti, ktorú máme k dispozícii, ale predstavujú najmä nový pohľad na ich kvalitu a vlastnosti. Presná definícia toho, čo predstavuje pojem „Big Data“ neexistuje. Je to termín používaný na odkázanie a zachytenie obrovského množstva rôznych typov informácií, ktoré sa často javia ako nesúvisiace. Práve táto nepresná definícia tvorí výhodu využitia veľkých dát pre zlepšenie rozhodovacích procesov.

Christin's insight:

Článok viac o marketingu, ako o technológii.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

V Prešove vyrábajú odolný tablet. Pozrite si ho

V Prešove vyrábajú odolný tablet. Pozrite si ho | Veľké dáta | Scoop.it

Prešovská spoločnosť, známa registračnými pokladnicami, vyrába odolný tablet. Záujem hlásia farmári či dodávatelia techniky pre políciu a hasičov.

Elcom chce zákazníkov zaujať niečím úplne iným - Uniq síce bude vyrábať sériovo, no chce plniť i netradičné želania. „Výhodou je, že máme vlastné vývojové oddelenie a dokážeme pružne reagovať aj na špecifické požiadavky zákazníkov,“ vraví marketingový manažér Elcomu František Pastirčák.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Bývalý šéf AMD radí budúcemu CEO Intelu

Bývalý šéf AMD radí budúcemu CEO Intelu | Veľké dáta | Scoop.it

No­vý šéf In­te­lu pod­ľa Rui­za sa mu­sí od­hod­lať na od­váž­ne kro­ky, ísť vlas­tnou ces­tou a prek­va­piť trh. In­tel má viac zdro­jov na in­ves­to­va­nie do vý­sku­mu a vý­vo­ja ako väč­ši­na fi­riem a zís­kal si dob­rú po­vesť us­ta­vič­ný­mi ino­vá­cia­mi. Má te­da po­ten­ciál rých­lo pred­stih­núť kon­ku­ren­ciu aj v ob­las­ti mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Ta­kis­to ra­dí bu­dú­ce­mu šé­fo­vi In­te­lu roz­de­liť fir­mu na nie­koľ­ko ob­chod­ných jed­no­tiek s jas­nou ví­ziou. Jed­na časť by sa za­me­ria­va­la na ob­lasť big da­ta a high-end server­ov, dru­há na trh PC a tre­tia na mo­bi­li­tu.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

EMC predstavuje najvýkonnejšiu Hadoop distribúciu Hadoop: Pivotal HD

EMC predstavuje najvýkonnejšiu Hadoop distribúciu Hadoop: Pivotal HD | Veľké dáta | Scoop.it

Spo­loč­nosť EMC® dnes ozná­mi­la no­vú dis­tri­bú­ciu plat­for­my Apa­che Ha­doop: Pi­vo­tal HD. Pi­vo­tal HD vy­ni­ká z hľa­dis­ka na­ti­ve in­teg­rá­cie špič­ko­vé­ho da­ta­bá­zo­vé­ho rie­še­nia EMC Green­plum® MPP (Mas­si­ve­ly Pa­rallel Pro­ces­sing) s plat­for­mou Apa­che Ha­doop - nák­la­do­vo naj­efek­tív­nej­šou a naj­flexibil­nej­šou open sour­ce plat­for­mou pre Big Da­ta, kto­ré bo­la ke­dy vy­vi­nu­tá. No­vá tech­no­ló­gia HAWQ™ vy­vi­nu­tá spo­loč­nos­ťou EMC Green­plum pri­ná­ša pre plat­for­mu Ha­doop 10 ro­kov vý­sku­mu a vý­vo­ja v ob­las­ti sprá­vy veľ­kých ob­je­mov dát, a v po­rov­na­ní s exis­tu­jú­ci­mi služ­ba­mi ty­pu SQL po­nú­ka viac ako 100ná­sob­né zvý­še­nie vý­ko­nu na plat­for­me Ha­doop. Pi­vo­tal HD je vďa­ka to­mu naj­vý­kon­nej­šou dis­tri­bú­ciou plat­for­my Ha­doop v seg­men­te.

Tomáš Kuzár's insight:

Slovenský preklad tlačovej strávy je miestami na pobavenie. Napr. "Unprecedented Query Performance" bolo preložené ako "Bez­pre­ce­dent­ný vý­kon pri­po­mie­nok"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Ako premeniť big data na informácie užitočné pre biznis - ITnews.sk

Ako premeniť big data na informácie užitočné pre biznis  - ITnews.sk | Veľké dáta | Scoop.it

Big da­ta tran­sfor­mu­jú biz­nis vo via­ce­rých seg­men­toch, umož­ňu­jú or­ga­ni­zá­ciám do­sa­ho­vať ús­pe­chy, iden­ti­fi­ko­vať no­vé príl­eži­tos­ti a rie­šiť prob­lé­my, kto­ré pred­tým ne­bo­li schop­né rie­šiť. Od­ha­ľo­va­nie pod­vo­dov nad všet­ký­mi tran­sak­cia­mi v reál­nom ča­se na­mies­to len ná­hod­né­ho vý­be­ru nie­koľ­kých per­cent z tran­sak­cií, dy­na­mic­ká tvor­ba cien pro­duk­tov po ce­lom sve­te, ana­lý­za zá­kaz­níc­kych dát z troch ro­kov v mi­nú­tach na­mies­to v ho­di­nách - to všet­ko sú té­my sú­vi­sia­ce s big da­ta. Na to, aby or­ga­ni­zá­cie vy­uži­li tú­to si­lu, mu­sia naj­ímať špe­ciál­nych pra­cov­ní­kov, rie­šiť zlo­ži­té al­go­rit­my a in­ves­to­vať ne­ma­lé fi­nan­čné pros­tried­ky do infra­štruk­tú­ry a sof­tvé­ru. To ne­raz ro­bí ma­na­žé­rov a IT pro­fe­sio­ná­lov skep­tic­ký­mi: „Je to­to všet­ko nao­zaj pot­reb­né?"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Moderné technológie pomáhajú firmám uspieť

Moderné technológie pomáhajú firmám uspieť | Veľké dáta | Scoop.it

Ako priniesť zákazníkovi ponuku, ktorá ho môže reálne zaujať. Ako zvýšiť predaj v digitálnej ére. Ako zlepšovať procesy vo firmách, či chrániť dáta či servery pred útokmi zvonku. To všetko, ale aj mnohé iné zaujímavé príklady z praxe boli témou našej konferencie DATALAN IT FORUM 2013.

Tomáš Kuzár's insight:

Pri prezeraní matariálov z prezentácií mi napadlo, že koľko to celé bude stáť. Je fajn integrovať sociálne siete a CRM, ale dokáže to doniesť rozumný benefit na malom slovenskom trhu?

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Linked Data for Czech Legislation

The slides show what is linked data and how we experiment with linked data in the area of legislative documents (in Czech Republic).

Via Semantic Web Company
Tomáš Kuzár's insight:

And what about Slovak language? :)

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Data, Miloš Endrle a StartupYard 2013

Data, Miloš Endrle a StartupYard 2013 | Veľké dáta | Scoop.it

Skoro přesně před rokem mě Jarda Gergic seznámil s Milošem Endrlem. Do Miloše jsem se zamiloval "na první dobrou". Dodnes vzpomínám jak mě zaujalo jejich hackování Google Analytics, aby z nich získávali agregované eventy z her. Pokud mě pamět neklame, vypálili tím trochu rybník Kontagentu, který se tehdá nějak specializoval na "gaming analytics". Minulý pátek mě zatáhl Miloš do novýho Geewa kanclu. Povídali jsme si o jejich krutopřísný infrastruktuře zpracovávající stovky milionů eventů v reálném čase!

Tomáš Kuzár's insight:

Článok o tom, že treba mať správne dáta v správny čas na správnom mieste: nákupčí v Alza.cz a na webu vidíte u konkrétní sekce (třeba brašny na notebooky) kolik se za posledních 7 dní utratilo za Sklik kampaně, jaký byly cíle v Google Analytics a kolik lidí vrátilo zboží do 14 dnů.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Helios Blog | Nasledujúca veľká vec. Čo to je a ako ju spoznať

Helios Blog | Nasledujúca veľká vec. Čo to je a ako ju spoznať | Veľké dáta | Scoop.it

Ak sa chcete trochu zorientovať v tom, aké technológie budú v najbližšej dobe pravdepodobne ovplyvňovať naše životy, vrelo odporúčame Gartner Hype Cycle. Na tejto krivke spoločnosť Gartner už skoro dvadsať rokovpravidelne ukazuje, ako sa vyvíja priatie nových technológií v spoločnosti, a je veľmi zaujímavé zaradiť si všetky tie trendy slová, ktoré tak často počúvame, do širšieho kontextu. Podľa Gartneru prechádza prakticky každá technológia piatimi fázami.

Tomáš Kuzár's insight:

Trendy sa oplatí sledovať dlhodobo a s najväčšou pravdepodobnosťou potom svoju príležitosť nájdete.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

HP predstavuje novú triedu serverov Moonshot

HP predstavuje novú triedu serverov Moonshot | Veľké dáta | Scoop.it

HP predstavilo celosvetovo prvý komerčne dostupný serverový systém HP Moonshot, ktorý posúva ekonomickú stránku IT infraštruktúr na celkom novú a atraktívnu úroveň: systém využíva až o 89 % menej energie a o 80 % menej priestoru pri cene až o 77 % nižšej oproti jestvujúcej generácii serverov.

Tomáš Kuzár's insight:

Zvyšovanie výkonu serverov už viditeľne nestačí. HP Moonshop kladie významný dôraz na nižšiu spotrebu energie a menšiu veľkosť zariadaní.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

IBM priblíži vrcholovým manažérom výskum a vývoj - News.sk

Spoločnosť IBM sprístupní svojim zákazníkom IBM Customer Experience Lab. Najnovšie laboratórium IBM bude vedúcim pracovníkom firiem pomáhať meniť k lepšiemu zákaznícku skúsenosť s ich produktmi, značkami či službami pomocou mobilných, sociálnych a cloudových technológií a pokročilých analytických nástrojov.  Najnovšie systémy budú identifikovať vzory a preferencie klientov, ako aj získavať ďalšie informácie a kontext z Big Data.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Monitoring webu a sociálních sítí

Monitoring webu a sociálních sítí | Veľké dáta | Scoop.it

Prostředí internetu a sociálních sítí je zvláště vhodné nejen pro monitoring vnímání značky nebo produktu, ale také pro monitoring reakcí na marketingové kampaně. Vědět kdo, jak a kde o firmě mluví, je pro experty z marketingu neocenitelnou informací. A jak víme, marketing je v dnešní době, kdy není problém cokoli vyrobit, ale spíš prodat, všeobecným zaklínadlem. V tomto případě je jedno, zda je sledována vlastní kampaň, nebo kampaň konkurence.

Tomáš Kuzár's insight:

Podla autora clanku "Obecně platí, že dvacet procent nalezených domén nám umožní přístup k osmdesáti procentům obsahu", to znamena, ze s monitoringom nemusi byt az tak vela prace na zaciatok.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Location intelligence

Location intelligence | Veľké dáta | Scoop.it

Aniž si to uvědomujeme, informaci o poloze obsahují téměř veškerá data, která běžně používáme. Zákazníci mají bydliště či místo podnikání, veškerá aktiva mají své umístění, zásilky svůj původ a místo určení atd. Podle různých studií obsahuje lokalizaci v prostoru více než osmdesát procent všech dat. Tím, že tato obchodní prostorová data zobrazíme nad podkladovou mapou, můžeme nalézt a zkoumat jejich vztahy. Takto získané poznatky pak můžeme využít v procesu rozhodování. Výše popsaný přístup lze nazvat prostorovou inteligencí – location intelligence.

Tomáš Kuzár's insight:

Podla autorov je "Jedním z postupů zpřístupňování analytických funkcí GIS „business“ uživatelům je integrace s nejrozšířenějším kancelářským balíkem MS Office." Dobrou spravou je MS OFFICE 2013 na priamo integrovany komponent POWER VIEW, ktory umoznuje jednoduchu vizualizacia geolokačných dáta.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Big data – najhorúcejšia téma agendy CIO? - ITnews.sk

Big data – najhorúcejšia téma agendy CIO? - ITnews.sk | Veľké dáta | Scoop.it

Pries­kum me­dzi ria­di­teľ­mi a ma­na­žér­mi IT vy­ko­na­ný spo­loč­nos­ťou IDC uká­zal, že kľú­čo­vou té­mou mi­nu­lé­ho ro­ku bo­li tzv. big da­ta. Z roz­ho­vo­rov s ria­di­teľ­mi IT vy­ply­nu­lo, že otáz­ka sprá­vy a ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát je ak­tuál­na vo veľ­kých pod­ni­koch, ale aj stred­ne veľ­ké fir­my sa ňou mu­sia za­obe­rať v sú­vis­los­ti s roz­ši­ro­va­ním por­tfó­lia pro­duk­tov a slu­žieb a pris­pô­so­bo­vať to­mu svo­je in­for­mač­né sys­té­my.

Tomáš Kuzár's insight:

Nazývať projekty BIG DATA je vecou marketingu. Treba sa zamerat na bezne procesy ako for­mo­va­nie stra­té­gie na zís­ka­nie no­vých zá­kaz­ní­kov, zlep­šo­va­nie ria­de­nia zá­sob, zni­žo­va­nie po­ten­ciál­nych tr­ho­vých ri­zík ale­bo bo­ji pro­ti pod­vo­dom. V niektorých prípadoch budú nové "BIG DATA" technológie ozaj užitočné.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Hacker vytvoril obrovský botnet aby zmapoval internet

Hacker vytvoril obrovský botnet aby zmapoval internet | Veľké dáta | Scoop.it

Nez­vy­čaj­ný spô­sob vy­tvo­re­nia ar­má­dy bo­tov s poč­tom nie­koľ­ko sto­viek ti­síc za­ria­de­ní pred­sta­vil nez­ná­my ha­cker, kto­rý svoj pos­tup opí­sal na server­i Git­hub.com. Pro­jekt naz­val Inter­net Cen­sus 2012 a pod­ľa je­ho slov bol rok 2012 prav­de­po­dob­ne pos­led­ný, keď bo­lo mož­né zma­po­vať inter­net IPv4, keď­že mno­hé veľ­ké fir­my už preš­li a pre­chá­dza­jú na ver­ziu pro­to­ko­lu IPv6.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

SAS Visual Analytics zrýchľuje analýzy dát a zjednodušuje interpretáciu výsledkov

SAS® Visual Analytics využíva pokrokovú in-memory technológiu pre mnohonásobné zrýchlenie analýz veľkých objemov dát (big data) bez ohľadu na veľkosť dátových vzoriek. Podľa konzultanta poradenskej spoločnosti Omega Solutions Radovana Čechvalu, dokážu firmy s novým riešením od SAS-u robiť náročné analýzy prakticky okamžite a vytvárať štatistické a prediktívne modely, ktoré predtým vôbec neboli možné.

more...
No comment yet.
Scoop.it!

Nechceme byť závislí od štátnych zákaziek

Nechceme byť závislí od štátnych zákaziek | Veľké dáta | Scoop.it

Oveľa väčšiu pozornosť budeme venovať inovatívnym riešeniam SAP, ktoré zahŕňajú cloudové a mobilné technológie alebo big data aplikácie.
Zmena je nevyhnutná. Svet sa mení a ak sa neprispôsobíte, tak ste mimo hry. Keď sa pozrieme na dnešné deti, všetky používajú sociálne siete, cloud a mobilné riešenia. A tieto deti budú o pár rokov našimi klientmi a spolupracovníkmi a budú očakávať, že im poskytneme všetky tieto riešenia. Ak teda firmy nespravia zmeny včas, hrozí im, že zmeškajú vlak.

more...
No comment yet.