Môžeme vďaka smartfónom ušetriť na elektrine? - ITnews.sk | Veľké dáta | Scoop.it

Smart Grid pred­sta­vu­je ďal­šiu ge­ne­rá­ciu to­ho, ako bu­de elek­tri­na dis­tri­buo­va­ná, a sú­čas­ťou tej­to in­te­li­gen­tnej sie­te sú aj smar­tfó­ny. Tie nám v bu­dúc­nos­ti po­mô­žu zní­žiť spot­re­bu ener­gie. Prík­lad z praxe: V ro­ku 2011 bo­la v Texase z dô­vo­du veľ­ké­ho tep­la znač­ne zvý­še­ná spot­re­ba ener­gie. Veľ­ké množ­stvo do­mov pou­ží­va­lo kli­ma­ti­zá­ciu, a to až do ta­kej mie­ry, že elek­trár­ne tak­mer nez­vlád­li pok­ryť do­pyt. Naš­ťas­tie niek­to­ré z do­mác­nos­tí si do­ká­za­li po­lo­vi­cu spot­re­bo­va­nej ener­gie vy­ge­ne­ro­vať po­mo­cou so­lár­nych pa­ne­lov. Ta­ké­to in­for­má­cie sú z hľa­dis­ka dis­tri­bú­cie ener­gie veľ­mi dô­le­ži­té a po­má­ha­jú vy­tvá­rať Smart Grid.